tosiek67

54 teksty – auto­rem jest to­siek67.

Większe­go za­wodu od nie­szczęśli­wie za­kocha­nego doz­na­je ten, kto w miłość nie wie­rzy, a ta do­bija się do je­go serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 grudnia 2011, 20:46

Ka­zali jej mil­czeć, choć sa­mi nie mieli nic do powiedzenia. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 grudnia 2011, 21:06

Czujesz.

Czu­jesz, jak zim­ny wiatr prze­latu­je między palcami?
Jak chłód po­wiet­rza resztkę umysłu ra­ni ?
Za­bija od środ­ka bar­dzo boleśnie.
To koszmar jest na ja­wie, czy ja­wa we śnie ?
Czu­jesz, jak łzy palą Two­je skro­nie ?
Jak ziemia wchłania Two­je dłonie ?
Kończy się cały świat, całe wszechstworze.
A TY nicze­go nie świado­my, bo czuć już nie możesz. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 grudnia 2010, 20:06

Jak dob­rze jest mieć ko­goś blis­ko, kto jest tak zdu­miewająco do Ciebie po­dob­ny, a mi­mo to pot­ra­fi naśmiewać się z Twoich wad. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 grudnia 2010, 16:13

Sa­mot­ni ludzie, którzy szu­kają szczęścia w al­ko­holu, to oso­by, które są w sta­nie po­wie­dzieć o miłości więcej, niż nie jed­no małżeństwo. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 września 2010, 19:58

War­tość pieniądza do­cenia się po je­go stra­cie. Tak sa­mo jest z przy­jaciółmi, ty­le, że przy­jaciele są bezcenni. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 sierpnia 2010, 16:33

Gdy ktoś oce­nia in­te­ligen­cję po wyglądzie, sam nie jest mądry. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 czerwca 2010, 15:55

Poz­nać ko­goś i pa­miętać do końca życia. Nie miłość, nie przy­jaźń. Strach. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 czerwca 2010, 16:07

Miłość jest śle­pa. Niena­wiść głucha. Wszys­cy są upośledzeni. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 19 czerwca 2010, 15:11

Nie wszys­tkie mają zgrab­ny tyłek i długie no­gi. Za to wszys­tkie mają ser­ca i pot­ra­fią kochać jak nikt inny. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 16 czerwca 2010, 20:16

tosiek67

tosiek67

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność